Jacopo Sannazaro

Jacopo Sannazaro Quotes and Sayings


Jacopo Sannazaro

Man is only miserable so far as he thinks himself so. ~Jacopo Sannazaro