Nikolai Gogol

Nikolai Gogol Quotes and Sayings


Nikolai Gogol 1836

It is no use to blame the looking glass if your face is awry. ~Nikolai Gogol