ushchev<

ushchev< Quotes and Sayings


ushchev<

Life is short; live it up. ~ushchev<